Vi kan se, at du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Derfor vises TripAdvisors websted eventuelt ikke korrekt.
Vi understøtter følgende browsere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Vilkår, betingelser og meddelelser angående TripAdvisors hjemmeside

Velkommen til Hjemmesiden for TripAdvisor.com (“Hjemmesiden”). Formålet med denne Hjemmeside er udelukkende at hjlpe kunder med at indhente rejseoplysninger, udtrykke holdninger om rejserelaterede emner og deltage i interaktive rejsefora. Med ordene "vi", "os", "vores" og "TripAdvisor" henvises til TripAdvisor Ltd. (et engelsk selskab) og TripAdvisor LLC og/eller vores datterselskaber. Ordene “du” og “dig”henviser til den, der som kunde besøger Hjemmesiden og/eller bidrager med indhold til samme.

Din brug af denne Hjemmeside er betinget af, at du accepterer alle nedenfor anførte vilkår, betingelser og meddelelser (samlet benævnt “Aftalen”) uden ændringer. Ved at tilgå eller på nogen måde anvende denne Hjemmeside accepterer du, at Aftalen er bindende for dig. Læs venligst Aftalen grundigt, og brug ikke Hjemmesiden, hvis du ikke kan acceptere samtlige disse vilkår og betingelser. Husk at vende tilbage til denne side jævnligt for at se seneste version af Aftalen. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre Aftalen, og alene i kraft af din fortsatte brug af denne Hjemmeside accepterer du den således ændrede Aftale.

A. Brug af Hjemmesiden

Som en betingelse for din brug af denne Hjemmeside erklærer du, (1) at alle oplysninger, du giver på denne Hjemmeside, er korrekte, opdaterede og fuldstændige; (2) at du, hvis du har en konto hos TripAdvisor.com, vil beskytte dine kontooplysninger, holde øje med og påtage dig det fulde ansvar for enhver brug af din konto af andre end dig selv, og (3) at du er mindst 13 år gammel, som det kræves for at kunne oprette en konto og bidrage med indhold til vores Hjemmeside. TripAdvisor indsamler ikke oplysninger fra personer, som os bekendt er under 13 år gamle. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, til enhver tid at nægte adgang til denne Hjemmeside og de ydelser, vi tilbyder, uanset årsag, herunder også misligholdelse af denne Aftale.

B. IKKE TILLADTE AKTIVITETER

Vi har ejendomsretten til alt indhold og alle oplysninger på denne Hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til meddelelser, data, oplysninger, tekst, musik, lyd, fotos, billeder, video, kort, ikoner, software, kode og andet materiale) og til den infrastruktur, der anvendes til at udbyde indholdet og oplysningerne. Du accepterer ikke at ændre, kopiere, distribuere, overføre, fremvise, afspille, gengive, offentliggøre, give licens til, skabe værker afledt af, overdrage, sælge eller videresælge oplysninger, software, produkter eller tjenester, der er hentet fra eller gennem denne Hjemmeside. Derudover accepterer du ikke at:

 • (i) bruge Hjemmesiden eller indholdet herpå til kommercielle formål
 • (ii) skaffe dig adgang til, overvåge eller kopiere Hjemmesidens indhold og oplysninger ved hjælp af en robot eller scraper eller på anden automatisk eller manuel måde til noget formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse,
 • (iii) overtræde en eventuel robot-fraskrivelsesklausul på denne Hjemmeside eller omgå andre tiltag, der har til formål at forhindre eller begrænse adgangen til denne Hjemmeside,
 • (iv) foretage dig noget, der efter vores opfattelse medfører eller vil kunne medføre en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af vores infrastruktur,
 • (v) anvende "deep links" til Hjemmesiden til noget formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse,
 • (vi) "frame", spejle eller på anden måde inkorporere nogen del af Hjemmesiden i en anden hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse,
 • (vii) forsøge at ændre, oversætte, tilpasse, redigere, dekompilere, skille ad eller bruge reverse engineering på softwareprogrammer, der anvendes af TripAdvisor i forbindelse med Hjemmesiden eller tjenesterne.

C. PERSONDATAPOLITIK

Det er vigtigt for TripAdvisor at beskytte dine persondata. Klik her for at se vores gældende Persondatapolitik, der også regulerer din brug af TripAdvisor.com, for at få mere at vide om vores praksis.

D. ANMELDELSER, KOMMENTARER OG BRUG AF ANDRE INTERAKTIVE FUNKTIONER

Vi vil meget gerne høre fra dig. Når du sender indhold til Hjemmesiden ved hjælp af e-mails, opslag på Hjemmesiden eller på anden måde, f.eks. hotelanmeldelser, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer eller lignende (samlet "Materiale"), bør du være opmærksom på, at du giver TripAdvisor og TripAdvisors tilknyttede virksomheder en ikke-eksklusiv, gratis, ikke-tidsbegrænset, overdragelig og uigenkaldelig rettighed, der kan viderelicenseres, til at (a) anvende, gengive, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, offentliggøre, skabe afledte værker af, fremvise og afspille sådant Materiale i hele verden på et hvilket som helst eksisterende eller senere udviklet medie, og (b) anvende det navn, som du oplyser i forbindelse med Materialet. Du accepterer, at TripAdvisor frit kan vælge at relatere dine kommentarer eller anmeldelser til dig. Du giver endvidere TripAdvisor ret til at anlægge sag mod enhver person eller virksomhed, der overtræder dine eller TripAdvisors rettigheder til Materialet ved at misligholde denne Aftale. Du accepterer og anerkender, at Materialet ikke er fortroligt og ikke er omfattet af nogen ejendomsret.

Hjemmesiden kan indholde debatfora, opslagstavler, anmeldelser og andre funktioner, hvor du og tredjemænd kan udveksle rejseerfaringer og andet indhold, beskeder, materiale og andet ("Interaktive Områder"). Såfremt TripAdvisor tilbyder sådanne Interaktive Områder, er du eneansvarlig for din brug heraf, der sker for egen risiko. Når du bruger Interaktive Områder, accepterer du udtrykkeligt ikke at vise, uploade, overføre, distribuere, gemme, oprette eller på anden måde offentliggøre følgende på Hjemmesiden:

 1. Beskeder, data, informationer, tekst, musik, lyd, fotos, billeder, kode eller andet materiale ("Indhold"), som er ulovligt, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk, sjofelt, vovet, fornærmende eller truende, som krænker privatlivet eller retten til at kontrollere brugen af eget navn, som er groft, provokerende, svigagtigt eller på anden måde anstødeligt.
 2. Indhold, som udgør, opfordrer til eller giver instruktioner til strafbare handlinger, er rettighedskrænkende, eller som på anden måde er ansvarspådragende eller overtræder nogen lokal, national eller international lovgivning, herunder (men ikke begrænset hertil) de amerikanske børstilsynsregler (U.S. Securities and Exchange Commission regulations) eller regler udstukket af nogen fondsbørs som eksempelvis New York Stock Exchange, the American Stock Exchange eller NASDAQ.
 3. Indhold, som udgør en krænkelse af noget patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller nogen anden immateriel rettighed.
 4. Indhold, hvorved afsenderen eller nogen anden part foregives at være en person eller enhed, eller hvorved der på anden vis afgives urigtige oplysninger om tilknytning til nogen person eller enhed, herunder TripAdvisor;
 5. Uopfordret markedsføring, reklame, politiske kampagner, konkurrencer, lotterier eller kundehvervning og lignende;
 6. Private oplysninger om tredjemand, herunder (men ikke begrænset hertil), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, CPR-nummer og kreditkortnummer;
 7. Vira, inficerede data eller andre skadelige, genevoldende eller ødelæggende filer;
 8. Indhold, som ikke har noget at gøre med emnet for det eller de Interaktive Område(r), som det offentliggøres på; eller
 9. Indhold eller links til indhold, som efter TripAdvisors opfattelse (a) overtræder ovenstående; (b) er anstødeligt, (c) begrænser eller hindrer nogen anden persons brug eller nytte af de Interaktive Områder eller Hjemmesiden; eller (d) potentielt vil kunne udsætte TripAdvisor, dets tilknyttede selskaber eller dets brugere for nogen form for skade eller ansvarspådragelse.

Ud over som krævet efter gældende lov påtager TripAdvisor sig intet ansvar for noget Indhold, som offentliggøres, lagres eller uploades af dig eller nogen tredjemand, og ej heller for noget tab eller nogen beskadigelse af samme, ligesom TripAdvisor heller ikke påtager sig noget ansvar for fejl, ærekrænkelse, bagvaskelse, injurier, undladelser, urigtigheder, uanstændighed, pornografi eller vulgær sprogbrug, som måtte findes på Hjemmesiden. TripAdvisor påtager sig som udbyder af interaktive tjenester intet ansvar for udsagn, erklæringer eller Indhold, som af dets brugere måtte blive lagt ud i noget offentligt forum eller på nogen privat hjemmeside eller noget andet Interaktivt Område.

TripAdvisor har ingen pligt til at gennemse, redigere eller føre opsyn med noget af det Indhold, der offentliggøres på eller distribueres gennem noget Interaktivt Område, men forbeholder sig ret til, efter eget skøn, til enhver tid og uden varsel at fjerne, gennemse eller redigere alle former for Indhold offentliggjort eller lagret på Hjemmesiden, uanset årsag, og det er alene dit eget ansvar at sørge for, for egen regning og risiko, at der foretages backup eller erstatning af det Indhold, du offentliggør eller lagrer på Hjemmesiden.

Hvis det fastslås, at du har nogen droit morale (herunder tilskrivelses- eller respektret) til noget Indhold, erklærer du hermed, i den efter gældende lov tilladte udstrækning, (a) at du ikke stiller noget krav om, at der anvendes nogen personidentificerende oplysninger i forbindelse med Indholdet eller eventuelle deraf afledte værker eller opgraderinger eller opdateringer af samme; (b) at du ikke vil gøre indsigelse mod TripAdvisors eller dets licenstageres, erhververes eller efterfølgeres eventuelle offentliggørelse, brug, ændring, sletning eller udnyttelse af Indholdet; (c) at du for stedse giver afkald på enhver form for forfatters droits morales til noget af Indholdet; og (d) at du for stedse frigør TripAdvsior og dets licenstagere, erhververe og efterfølgere fra ethvert krav, som du ellers i medfør af sådanne rettigheder ville kunne gøre gældende mod TripAdvisor.

Enhver brug af Interaktive Områder eller øvrige dele af denne Hjemmeside, som strider imod ovenstående, udgør en overtrædelse af disse Vilkår og kan blandt andet medføre permanent eller midlertidigt ophør af din ret til at bruge de Interaktive Områder og/eller Hjemmesiden. TripAdvisor er berettiget til, i overensstemmelse med gældende lov og med henblik på at imødekomme berettigede myndighedskrav, vidnestævninger eller retskendelser, eller på at beskytte TripAdvisors systemer og kunder eller integriteten og operationaliteten af TripAdvisors virksomhed og systemer, at tilgå og videregive alle oplysninger, som TripAdvisor finder nødvendigt eller passende, herunder (men ikke begrænset hertil) brugerprofiloplysninger (dvs. navn, e-mail-adresse, osv.) IP-adresse- og trafikoplysninger, brugshistorik og offentliggjort Indhold. TripAdvisors ret til at videregive sådanne oplysninger har forrang over bestemmelserne i TripAdvisors Persondatapolitik.

E. REJSEMÅL

De fleste rejser, også internationale, forløber heldigvis uden komplikationer, men der er nogle destinationer, hvor risikoen er større end andre. TripAdvisor opfordrer sine passagerer til forud for booking af international rejser at undersøge og gennemgå eventuelle rejseforbud, advarsler, meddelelser og anbefalinger udstedt af USA, dit eget land eller destinationslandet. Oplysning om forholdene i forskellige lande og de risici, der er forbundet med rejser til landene, kan findes på www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac og www.customs.gov.

TRIPADVISORS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE REJSER TIL BESTEMTE INTERNATIONALE DESTINATIONER UDGØR IKKE NOGEN ERKLÆRING OM ELLER GARANTI FOR, AT REJSER TIL DE PÅGÆLDENDE LANDE ER TILRÅDELIGE ELLER RISIKOFRI, OG TRIPADVISOR PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAB SOM FØLGE AF REJSER TIL SÅDANNE DESTINATIONER.

F. ANSVARSFRASKRIVELSE

DER KAN VÆRE UNØJAGTIGHEDER ELLER FEJL I DE PÅ DENNE HJEMMESIDE OFFENTLIGGJORTE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER. TRIPADVISOR, DETS DATTERSELSKABER OG TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER (UNDER ET BENÆVNT "SELSKABERNE I TRIPADVISOR MEDIA-KONCERNEN") GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN AF ,OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I FORBINDELSE MED DE PÅ DENNE HJEMMESIDE OFFENTLIGGJORTE OPLYSNINGER OG BESKRIVELSER AF HOTEL-, FLY-, KRYDSTOGT-, BIL- OG ØVRIGE REJSEPRODUKTER (HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET HERTIL) PRISER, FOTOGRAFIER, LISTER OVER HOTELFACILITETER, GENERELLE PRODUKTBESKRIVELSER, OSV.)

SELSKABERNE I TRIPADVISOR MEDIA-KONCERNEN AFGIVER INGEN ERKLÆRING OM EGNETHEDEN AF DE PÅ DENNE HJEMMESIDE INDEHOLDTE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER, OG INKLUDERINGEN AF ELLER NOGET TILBUD OM KØB AF PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER PÅ DENNE HJEMMESIDE SKAL IKKE OPFATTES SOM EN ANBEFALING AF DISSE PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER FRA SELSKABERNE I TRIPADVISOR MEDIA-KONCERNENS SIDE. ENHVER SÅDAN OPLYSNING, SOFTWARE, PRODUKT OG TJENESTEYDELSE TILBYDES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN INDESTÅELSER AF NOGEN ART. SELSKABERNE I TRIPADVISOR MEDIA-KONCERNEN INDESTÅR IKKE PÅ NOGEN MÅDE FOR, AT DENNE HJEMMESIDE, DENS SERVERE ELLER NOGEN E-MAIL AFSENDT AF SELSKABERNE I TRIPADVISOR MEDIA-KONCERNEN IKKE INDEHOLDER VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. TRIPADVISOR INDESTÅR IKKE PÅ NOGEN MÅDE FOR SÅDANNE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER, HERUNDER ALLE FORMER FOR STILTIENDE INDESTÅELSER FOR SALGBARHED, BRUGSEGNETHED, EJENDOMSRET OG FOR, AT INGEN RETTIGHEDER KRÆNKES.

SELSKABERNE I TRIPADVISOR MEDIA-KONCERNEN (LEDENDE MEDARBEJDERE, BESTYRELSER OG TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER) HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGET DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGT ELLER SÆRLIGT TAB (OG EJ ELLER FOR EVENTUELLE FØLGETAB) - LIGESOM DISSE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN IFALDE PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR - DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE I FORBINDELSE MED DIN TILGANG, VISNING ELLER BRUG AF DENNE HJEMMESIDE, ELLER I FORBINDELSE MED EN EVENTUEL FORSINKELSE I ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR SÅDAN TILGANG, VISNING ELLER BRUG (HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET HERTIL) DEN BETYDNING, DU MÅTTE TILLÆGGE INDLÆGGENE PÅ DENNE HJEMMESIDE; EVENTUELLE COMPUTERVIRA, OPLYSNINGER, SOFTWARE, LINKS TIL ANDRE SIDER, PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER OPNÅET VIA DENNE HJEMMESIDE, ELLER I ØVRIGT SOM FØLGE AF TILGANG, VISNING ELLER BRUG AF DENNE HJEMMESIDE), UANSET OM ET SÅDANT ANSVAR SØGES BASERET PÅ UAGTSOMHED, KONTRAKTLIG FORPLIGTELSE, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET, OG UANSET OM TRIPADVISOR MÅTTE VÆRE UNDERRETTET OM RISKOEN FOR, AT SÅDANNE TAB KUNNE OPSTÅ.

Denne ansvarsbegrænsning afspejler risikofordelingen mellem parterne. De i dette afsnit indeholdte begrænsninger vil fortsat være gældende, selv hvis et eventuel begrænset retsmiddel anført i disse vilkår måtte vise sig utilstrækkeligt. Ansvarsbegrænsningen i disse vilkår er med virkning til fordel for Selskaberne i TripAdvisor Media-Koncernen.

G. SKADESLØSHOLDELSE

Du indvilger, i den efter gældende lov tilladte udstrækning, i at forsvare og skadesløsholde TripAdvisor, dets tilknyttede virksomheder og disses ledende medarbejde, bestyrelser, ansatte og agenter mod og for ethvert krav, søgsmål, tab, erstatningsansvar, bøde- eller bodsbetalinger og øvrige omkostninger og udgifter af enhver form, herunder (men ikke begrænset hertil), rimelige advokat- og revisionssalærer, fremsat af tredjemand som følge af:

 • (i) at du måtte have misligholdt denne Aftale eller dokumenter, der er henvist til heri;
 • (ii) at du måtte have overtrådt nogen lov eller krænket nogen tredjemands rettigheder; eller
 • (iii) din brug af denne Hjemmeside.

H. LINKS TIL TREDJEMANDS SIDER

Denne Hjemmeside kan indeholde hyperlinks til hjemmesider, der drives af andre end TripAdvisor. Disse hyperlinks er udelukkende til brug for dine opslag. Vi har ikke kontrol over disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for disses indhold eller databeskyttelse eller anden praksis på disse hjemmesider. Det er endvidere op til dig at tage forholdsregler for at sikre, at de links, du vælger eller den software, du downloader (fra denne Hjemmeside eller andre hjemmesider) er fri for elementer som vira, orme, trojanske heste, fejl eller andre elementer af destruktiv karakter. At vi medtager hyperlinks til disse hjemmesider betyder ikke, at vi godkender materialet på disse hjemmesider eller forbindelser med operatørerne deraf. I visse tilfælde kan du på en tredjemands side blive anmodet om at linke din profil på TripAdvisor med en profil på en anden tredjemands side. Det er helt frivilligt at vælge dette, og beslutningen om at tillade, at disse oplysninger linkes, kan til enhver tid deaktiveres (på tredjemandens side).

I. SOFTWARE TIL RÅDIGHED PÅ DENNE HJEMMESIDE

Medmindre andet er anført, vises materialerne på hjemmesiderne kun for at give oplysninger om og for at fremme TripAdvisors ydelser, hjemmesider, partnere og andre produkter, som fås i USA, dets områder, besiddelser og protektorater. TripAdvisor giver ikke udtryk for, at materiale på TripAdvisors hjemmesider er passende eller til rådighed for specifik brug. Dem, der vælger at tilgå TripAdvisors hjemmeside, gør dette på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde lokal lovgivning, såfremt og i det tilfælde, at der gælder lokal lovgivning. Software fra TripAdvisors hjemmesider er endvidere underlagt USAs eksportregulerende foranstaltninger. Software fra TripAdvisors hjemmesider må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller reeksporteres (a) til (eller til en statsborger eller indbygger i) Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller et andet land, hvortil USA har belagt varer med embargo, eller (b) til nogen, der står på det amerikanske finansministeriums liste over "Specially Designated Nationals" eller på det amerikanske handelsministeriums liste over "Deny orders". Når du bruger TripAdvisors hjemmesider, erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, kontrolleres af, eller statsborger eller indbygger i et sådant land eller er opført på en sådan liste.

Al software, som kan downloades fra TripAdvisors hjemmesider ("Software") er ophavsbeskyttede værker tilhørende TripAdvisor eller Tripadvisors tilknyttede virksomheder, eller software tilhørende tredjemand. Din brug af denne Software reguleres af vilkårene i en eventuel slutbrugerlicensaftale, som følger med, eller er inkluderet i Softwaren ("Licensaftale"). Du må ikke installere eller bruge Software, der følger med eller omfatter en Licensaftale, medmindre du først accepterer vilkårene i Licensaftalen. Hvad angår Software, der kan downloades fra denne Hjemmeside, og som ikke følger med en Licensaftale, giver vi hermed dig, brugeren, en begrænset, personlig, ikke-overdragelig licens til at bruge Softwaren til at se og i øvrigt bruge denne Hjemmeside i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og ikke til andet formål.

Bemærk venligst, at al Software, herunder, men ikke begrænset hertil, al kodning i HTML, XML og Java og Active X-kontroller indeholdt på denne Hjemmeside, ejes af TripAdvisor og/eller disses tilknyttede virksomheder og er beskyttet af ophavsretlige love og bestemmelser i internationale traktater. Enhver gengivelse eller videreformidling af Softwaren er udtrykkeligt forbudt og kan medføre store bøder. Lovovertrædere vil i videst muligt omfang blive retsforfulgt.

UDEN AT BEGRÆNSE DET OVENFOR ANFØRTE ER KOPIERING ELLER GENGIVELSE AF SOFTWAREN PÅ EN ANDEN SERVER ELLER ET ANDET STED TIL VIDERE GENGIVELSE UDTRYKKELIGT FORBUDT. DER INDESTÅS, HVIS OVERHOVEDET, KUN FOR SOFTWAREN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN.

Vilkår for anvendelse på mobiltelefon

Dele af TripAdvisors mobile software anvender muligvis ophavsretligt materiale, denne brug er godkendt af TripAdvisor. Endvidere er der særlige vilkår, som gælder for anvendelsen af visse af TripAdvisors mobile applikationer. Find vilkår, betingelser og bemærkninger, der gælder specielt for TripAdvisors applikationer til mobiltelefoner under Vilkår for mobil anvendelse.

J. VALUTAOMREGNER

Valutakurser bygger på forskellige, offentligt tilgængelige kilder og bør kun anvendes som retningsgivende. Det verificeres ikke, at kurserne er nøjagtige, og faktiske kurser kan veksle. Det er ikke sikkert, at noteringerne på valuta opdateres dagligt. De oplysninger, der stammer fra denne applikation, anses for at være korrekte, men TripAdvisor og/eller disses tilknyttede virksomheder indestår eller garanterer ikke for nøjagtigheden. Når disse oplysninger bruges i økonomisk øjemed, anbefaler vi, at du rådfører dig med en kvalificeret professionel for verifikation af de nøjagtige valutakurser. Vi giver ikke tilladelse til brug af disse oplysninger til noget formål ud over din personlige brug, og du forbydes udtrykkeligt at videresælge, omfordele eller bruge disse oplysninger i forretningsmæssigt øjemed.

K. COPYRIGHT- OG VAREMÆRKEMEDDELELSER

Alt indhold på denne Hjemmeside er: ©2016 TripAdvisor LLC. Alle rettigheder forbeholdes. TripAdvisor er ikke ansvarlig for indhold på hjemmesider, der drives af andre end TripAdvisor. TRIPADVISOR, logoet med uglen og alle øvrige produktnavne eller navne på ydelser eller slogans, der vises på Siden er registrerede varemærker og/eller varemærker i henhold til common law, tilhørende TripAdvisor, LLC og/eller disses leverandører eller licensgivere og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra TripAdvisor eller indehaveren af det pågældende varemærke. Derudover, er udseendet af og atmosfæren på Siden, herunder alle overskrifter, kundetilpasset grafik, ikoner og scripts, servicemærke, varemærke og/eller varemærkeudstyr tilhørende TripAdvisor og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra TripAdvisor. Alle andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og navne på virksomheder eller logoer, der er omtalt på Siden, tilhører de respektive ejere. Henvisning til produkter, service, procedurer eller andre oplysninger, ved handelsnavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden vis udgør ikke og medfører ikke godkendelse, sponsorering eller anbefaling deraf fra TripAdvisors side.

Andre logoer, navne på produkter og virksomheder, der omtales heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Hvis du har kendskab til krænkelse af enten dit eller vores varemærke, bedes du give os besked om det ved at gå ind på Copyright Complaint Policy og sende os en e-mail på Vi tager os udelukkende af beskeder vedrørende krænkelse af varemærker på denne e-mail-adresse.

L. GENERELT

I det omfang du ikke handler som forbruger, er denne Aftale reguleret af lovgivningen i UK. I det omfang, du ikke handler som forbruger, samtykker du herved til eksklusiv jurisdiktion og værneting i domstolene i London, England, og betinger dig retssagens rimelighed og egnethed i disse domstole vedrørende enhver tvist, der udspringer af eller sker i forbindelse med brugen af denne Hjemmeside. I det omfang du ikke handler som forbruger, accepterer du, at ethvert krav, du måtte have mod TripAdvisor, LLC, der udspringer af eller sker i forbindelse med Siden skal forelægges og afgøres af en sagligt kompetent domstol i London, England. Du accepterer, at der ikke foreligger et joint venture, agentur, partnerskab eller ansættelsesforhold mellem dig og Selskaberne og/eller Tilknyttede Selskaber i TripAdvisor Media Group som følge af denne Aftale eller brug af denne Hjemmeside.

Vores opfyldelse af denne Aftale er underlagt nuværende lovgivning og retsforfølgning, og intet i denne Aftale begrænser vores ret til at overholde retshåndhævelse eller øvrige anmodninger eller krav fra myndigheder eller lovgivningen i forbindelse med din brug af denne Hjemmeside eller oplysninger, som vi har stillet til rådighed eller indsamlet med hensyn til denne brug. Inden for rammerne af gældende lov accepterer du at nedlægge en eventuel påstand eller udnytte en eventuel påtaleret, som måtte udspringe af eller i forbindelse med din adgang til eller brug af denne Hjemmeside senest to (2) år efter den dato, hvor denne påstand eller påtaleret opstod eller indtrådte; idet du ellers anses for uigenkaldeligt at have frafaldet en sådan påstand eller påtaleret.

Hvis det bestemmes, at en del af denne Aftale i henhold til gældende lov er ugyldig eller uden retskraft, herunder, men ikke begrænset hertil, garantifralæggelser og ansvarsbegrænsninger som anført ovenfor, da anses den ugyldige eller ikke retskraftige bestemmelse for at være erstattet af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som kommer tættest på hensigten med den oprindelige bestemmelse, og de resterende bestemmelser i Aftalen skal stadig være i kraft.

Denne Aftale (og øvrige betingelser og vilkår deri) udgør hele aftalen mellem dig og TripAdvisor hvad angår denne Hjemmeside, og den erstatter al tidligere og samtidig kommunikation og forslag, det være sig elektronisk, mundtlig eller skriftlig mellem kunden og TripAdvisor med hensyn til denne Hjemmeside. En udskrift af denne Aftale og enhver meddelelse givet i elektronisk form er lovlig i retssager, der bygger på eller sker i relation til denne Aftale i samme omfang og er underlagt de samme vilkår som øvrige forretningsdokumenter og fortegnelser, der oprindeligt er udarbejdet og opbevaret i trykt form.

Det er ikke tilsigtet, at opdigtede navne på selskaber, produkter, mennesker, karakterer og/eller data, der er omtalt på denne Hjemmeside, forestiller at være en virkelig person, selskab, produkt eller hændelse.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives i denne Aftale, forbeholdes.

M. HJÆLP

For svar på dine spørgsmål eller angående måder, hvorpå vi kan kontaktes, besøg vores Help Center. Eller du kan skrive til os på:

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494,
USA

©2009 TripAdvisor LLC. All rights reserved.